Turneringsreglement og jury 2024 (Endelig reglement og jury for 2024 kommer mai 2024 etter avklaringer med Trøndelag fotballkrets rundt testreglement for breddefotball)

TURNERINGSREGLEMENT

Deltagelse

Skandia Cup 2024 er åpen for alle klubber tilsluttet FIFA gjennom sine respektive lands fotballforbund, og spilles etter Norges Fotballforbunds (NFF) reglementer samt Breddereglement. Trøndealg fotballkrets har bruker et testreglement for 2024 i seriespillet i kretssammenheng. Dette gjelder ikke fullt ut i Skandia cup 2024. Eneste unntak er at det for 2024 vil være lov å benytte intill to (2) overårige per kamp om klubben ikke stiller lag i klassen over i samme klubbturnering.   

Fair play

En klubbs spillere, ledere, trenere og støtteapparat skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd). Ingen av aktørene skal forsøke å påvirke resultatet i en kamp gjennom usportslig adferd.

Alle klasser som spiller 9er-fotball spilles i år med 7er-mål i størrelse 5×2 meter.

Spilleberettigelse

For å være spilleberettiget må en spiller:

· være medlem av klubben han/hun skal spille for (klassene 7-12 år)

· være spilleberettiget for klubben han/hun skal spille for, det vil si være registrert i FIKS for klubber fra Norge (klassene 13-19 år)

· fylle alderskravene i henhold til NFFs regelverk og Skandia Cup’s klasser

· være oppført på listen over spilletroppen som skal inngis før første kamp

· ikke ha karantene etter reglene i NFFs Reglement for advarsler og utvisninger eller beslutning fra kompetent myndighet

· kan kun delta på ett lag i samme klasse i Mesterskapsklassene (13-19 år)

· I klassene 7-12 år tillater Skandia Cup at spillere kan delta på flere lag i samme klasse slik at vi tilstreber masse spilletid i de yngste årsklassene, og at dette hjelper lag som er litt mange til å melde på 1 lag, men litt få til 2 lag.

Skandia Cup gir ingen dispensasjoner fra kravene til alder ut over det som kompetent myndighet/krets har gitt. En eventuell dispensasjon som er gitt av krets skal legges ved lagslisten før første kamp. 

Unntak fra kravene til alder:

Hvis lokal fotballkrets har gitt dispensasjoner for spill i seriespill 2024, så gjelder denne dispensasjonen også for Skandia Cup deltagelse. 
Trøndealg fotballkrets har bruker et testreglement for 2024 i seriespillet i kretssammenheng. Her er det noen bestemmelser rundt spilleberettigelse. Disse bestemmelsene gjelder ikke fullt ut i Skandia cup 2024. Eneste unntak er at det for 2024 vil være lov å benytte intill to (2) overårige per kamp om klubben ikke stiller lag i klassen over i samme klubbturnering  

Lagslister:

Lag som deltar i Skandia Cup Mini (7-12 år) TRENGER IKKE å levere lagsliste.

Alle lag i Skandia Hoved Cup skal levere lagsliste med alle spillernes navn og fødselsdato/år før første kamp. Lagslisten legges inn i Cup Manager. Dersom dette ikke skjer kan laget miste første kamp og laget vil miste retten til å delta i sluttspillet. Alle spillere som skal delta på laget under turneringen må være påført FØR FØRSTE KAMP.

Arrangør tillater etteranmelding av inntil 3 stk spillere som ikke har deltatt på lag i samme årsklasse i turneringen. Hensikten med å gi tilatelse til etteranmeling av inntil 3 stk spillere er at lag skal kunne stille fulltallig til kamper ved skader og sykdom.

Ansvarlig lagleder med kontaktinfo skal oppgis på lagslisten.

Spillesystem:

Skandia Mini Cup 7-12 år

7 år spiller 4 kamper a`12 min

8-9 år spiller 4 kamper a`18 min

10-12 år spiller 5 kamper a` 2 x 13 min

Alle lag spiller kamper innenfor en tidsperiode på 3-4 timer samme dag, enten lørdag eller søndag.


Skandia Hoved Cup 13-19 år

Hovedregel er puljespill med 4 lag i hver pulje. Andre puljestørrelser kan forekomme basert på antall påmeldte lag.

Alle lag spiller minimum 4 kamper, 3 innledende og 1 sluttspillkamp. Det spilles enkel serie i puljene. De to beste lagene i hver pulje går videre til A-sluttspillet som spilles som cup. Lag nummer 3 og 4 i puljen havner i B-sluttspill. I enkelte klasser vil cupspillet være tilpasset avhengig av antall lag.

A og B-finaler spilles enten på fredag eller lørdag.

Spilletider:

Det skal ikke være pause mellom omgangene, kun sidebytte. Det er ikke lagt opp til tilleggstid i kampene.

Avsluttende A-finaler i mesterskapsklasser har egne unntak. Det er 5 min pause mellom omgangene og ved uavgjort til full tid er det 5 min pause før ekstraomgangene, men ingen pause mellom ekstraomgangene.

Innbytte

Lag i klassene 13-19 år kan benytte inntil ni innbyttere i hver kamp. Lag i klassene 11-12 år kan bruke inntil 5 innbyttere i hver kamp. Spiller som er byttet ut, kan settes inn igjen. Spiller som skal inn på banen kan ikke inntre før spiller som skal av er helt av banen. Alle spillerbytter skal skje ved midtlinjen.

NB! Alle klasser i Skandia Cup har flyvende innbytte, som vil si at man ikke trenger å vente til stopp i spillet. Dette gjelder også for J17, kvinner senior og G19. Unntaket er målvakten som kun kan byttes ved stopp i spillet.

Kampkort

I alle kamper føres kampkort av oppsatt dommer. Kampkortet er det offisielle dokument om kampen, og opplysningene der legges til grunn ved utarbeidelse av tabell, for karantener etter kort og i alle andre sammenhenger. Et kampkort inneholder opplysninger om kampnummer, aldersklasse og pulje, lagenes navn, kampdato og -tidspunkt, spillested, dommernes navn, advarsler, utvisninger, pause- og sluttresultat, om noen av lagene har varslet at protest vil bli nedlagt, og dommernes underskrift.

Gult kort

Spillere i
klassene 17-19 år må stå over en kamp etter 2 gule kort. Hvis samme spiller igjen pådrar seg 1 gult kort må denne stå over nok en kamp, likeledes ved nok 1 gult kort må spilleren stå over ytterligere en kamp. Det er ansvarlig lagleder som skal påse at straffen sones. Teknisk sekretariat har ansvar for ajourføring av hvem som har fått gule kort.

Det er vedtatt av NFF at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball 13-16 år (begge kjønn). De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5 minutters utvisning.

· Dommer viser gult kort (som tidligere).

· Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Laget er fulltallig etter 5 minutter. Spiller kan komme inn i kampen etter at 5 minutter soning er gjennomført, og uten stopp i spillet, men først etter signal fra dommer.

· Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning.

· Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.

· Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og han kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen.

· Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.

· Om keeper skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær keeper kan kun returnere ved stopp i spillet.

· Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt og skal ikke føres på kampkortet.

Rødt kort

Utviste spillere skal automatisk stå over lagets neste kamp. Rapport om dette leveres til dommersekretariatet av kampens dommer. Rapporten vil bli framlagt for juryen som kan ilegge spilleren straff ut over å stå over lagets neste kamp avhengig av forseelsens art. Videre soning skjer etter NFF`s reglement. Eventuell utvidet straff skal overbringes ansvarlig lagleder skriftlig. Det er ansvarlig lagleder som skal påse at straffen sones. Teknisk sekretariat har ansvar for ajourføring av hvem som har fått røde kort og eventuelt utvidet straff.

Protest

Protester skal være undertegnet av ansvarlig lagleder eller klubbens fungerende leder, og innleveres skriftlig sammen med gebyr på kr 500,-. Gebyret tilbakebetales dersom protest blir tatt til følge. Protest må innleveres til Teknisk Sekretariat senest 30 min. etter kampslutt.

Protestberettigelse

Protester på grunnlag av manglende spilleberettigelse kan nedlegges av de klubber som deltar i samme klasse. Protester på andre grunnlag kan kun nedlegges av de lag som deltok eller skulle deltatt i kampen.

Protester som fører til at kampen skal spilles på nytt

Der virkningen etter protest for manglende spilleberettigelse, arrangørfeil eller dommerfeil er at det skal spilles omkamp, skal denne spilles så snart som mulig. Skandia Cup berammer ny kamp etter å ha hørt begge lagene. Omkampen skal spilles så tidlig at det blir tilstrekkelig med hvile før neste kamp for lagene i forhold til neste motstander.

Jury

Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, har Skandia Cup oppnevnt en jury med 3 medlemmer, hvorav ett er oppnevnt som leder. Alle er godkjente av Trøndelag Fotballkrets.

Leder
Kjetil Thorsø Hansen, Charlottenlund Sportsklubb

Medlem
Bjarne  Berg, Freidig Fotball, mobil 91189844

Medlem
Dagfinn Hoffstrøm, Kvik FK, d-o-hoff@online, mobil 911 81 862

Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:

· Karantene for spiller, trener eller leder fra en eller flere kamper i turneringen.

· Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0.

· Utelukkelse av lag fra turneringen.

· I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder NFFs Sanksjonsreglementet kapittel 2 og § 3-2 tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.

· Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge, anmelder juryen forholdet til Trøndelag Fotballkrets. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter NFFs Sanksjonsreglementet kapittel 4.

Juryens avgjørelse er i alle saker endelig og kan ikke ankes.

Rangering av lag og plassering på tabellen

For lagene som deltar i Skandia Cup Mini (7-12 år) vil det ikke bli registrert resultat og derfor heller ikke satt opp tabell.

For lagene i klassene 13-19 år vil det i de innledende rundene bli registrert resultat og lagene rangeres i en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet. Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har best målforskjell i samtlige kamper. Har noen av lagene fått registrert 3-0 på grunn av protest, skal resultatene mot de motstandere det gjelder regnes for 3-0 også for de øvrige lag som står likt.

Står to eller flere lag fortsatt likt etter at målforskjellen er tatt i betraktning, går det lag foran som har scoret flest mål. Står to lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende.

Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene. Resultat mot øvrige lag strykes. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort vil det bli foretatt loddtrekning i teknisk sekretariat.

Avgjørelse av kamper som står uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet:

I alle klasser fra 13 til 19 år avgjøres kampene ved straffesparkkonkurranse ved uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet. Unntaket er avslutttende A-finaler i alle klasser, hvor det vil spilles 2×5 min ekstraomganger, uten pause, men med sidebytte, før eventuelt straffesparkkonkurranse.

Det vil bli avsatt eget område på banen for amerikanske idretter for straffesparkkonkurranser slik at øvrig kampprogram går så smidig som mulig. Lagene plikter å møte dit umiddelbart etter endt kamp. Ved avsluttende A-finaler på fredag og lørdag benyttes kamparena til straffesparkkonkurranse.

Ved straffesparkkonkurranse følges NFFs reglement for straffesparkkonkurranser.

Det gjøres oppmerksom på at straffesparkfeltet for både 9er og 11er er på kunstgress.


Frammøte

Alle lag må stille til kamp ferdigskiftet ved den banen hvor deres kamp skal spilles senest 5 minutter før kampstart. Lag som ikke møter til kampstart, taper kampen på ”walk over”, og kampresultatet settes til 3-0 og 3 poeng går til motstander.

Draktlikhet og kampavvikling

Vi ber om at alle lag stiller med lik draktfarge som i seriespill, avvik skal meldes inn til teknisk sekretariat. Skulle to lag etter dommerens mening ha for like draktfarger stiller Skandia Cup vester under den aktuelle kampen.

Hvis 2 lag har eller stiller med like drakter er det det laget som står oppført sist i kampprogrammet (bortelag) som er ansvarlig for å skifte drakter eller hente og bruke vester.

Dette så lenge det lag som står først stiller i sine ordinære draktfarger. Vester kan lånes ut ved at laget som skal stille i vester henter et vestsett i Info-kiosken midt på anlegget. Vi ber om at alle bortelag har forberedt seg på hvilken draktfarge hjemmelag stiller med i ordinært seriespill. Alle lag må stille en linjevakt til disposisjon om dommeren ønsker dette.

Oppført hjemmelag stiller med ball i henhold til kampreglementet.

Hvis hjemmelaget ikke har godkjent ball, så kan dette lånes i info-kiosken og teknisk sekreteriat.

Skandia Cup forbeholder seg retten til endringer i spilleplan hvis dette blir nødvendig for kampavviklingen. Det tas forbehold om endringer i spilleplan, spilletider, spillesystem og kampprogram grunnet dårlig vær eller andre uforutsette ting.

Oppvarming

Oppvarming på baner med naturgress er forbudt.

Økonomisk ansvar ved avlysning av turnering

Dersom Skandia Cup i sin helhet eller enkelte klasser blir avlyst kan ikke arrangøren bli stilt økonomisk ansvarlig for utgifter som påmeldte lag har pådratt seg i forbindelse med planlagt deltakelse.

Inntekter fra turneringen

Inntekter fra Skandia Cup går kun til Sportsklubben Freidig ved fotballavdelingen og drift av denne samt eget baneanlegg.

Påmeldingsavgiften til turneringen skal betales samlet som en lagsavgift. Alle individuelle avgifter er frivillige.